เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางปัทมา กลมเกลา ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด 986 / 2561
2 นางอัญชลี ยายอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 985 / 2561
3 นางสาวสุภางค์ ภูสีดิน ครูโรงเรียนบ้านไทรทอง 984 / 2561
4 นางบุษบง วิเศรษฐ์วิชัย ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 983 / 2561
5 นางชุติมณฑ์ กระจ่างพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อน 982 / 2561
6 นางพรเพ็ญ ชินรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว 981 / 2561
7 นางสุวรรณา พาแพง ครูโรงเรียนบ้านกองทูล 980 / 2561
8 นางสาวอุทิศ บุญมี ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 979 / 2561
9 นางวรรณดี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านพุขาม 978 / 2561
10 นางพรทิพย์ แจ่มหอม ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 977 / 2561
11 นายเสถียร มณีรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 976 / 2561
12 น.ส.ชญาดา น้อยนันท์ ครูโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 975 / 2561
13 นายสุรวิทย์ น้อยกรม ครูโรงเรียนบ้านเนินถาวร 974 / 2561
14 นางอำไพ บุญอ้อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 973 / 2561
15 นางสาวโชติกา กิติกรณิศ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 972 / 2561
16 นางสาวอุทัย ช่างทำร่อง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 971 / 2561
17 นางสายพรวน คงดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 970 / 2561
18 นางสาวราศรี ชมภูมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง 969 / 2561
19 นางหทัยกานต์ นาคเทียน ครูโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 968 / 2561
20 นางวัชริณี นิลมูล ครูโรงเรียนบ้านกองทูล 967 / 2561