ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนปลอดขยะ 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายหัตฐา เจริญสุข โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 1072 / 2561
2 นายรักษพล ธาราสุข โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1067 / 2561
3 นายวชิรวิชย์ สิงโต โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1066 / 2561
4 นายสวัสดิ์ โพธิสาร โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1065 / 2561
5 นางสวงสุดา แก้วแพง โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1064 / 2561
6 นางสาวปาริชาติ พิสิฐากุล โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1063 / 2561
7 นายอัตพล พูมกลาง โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1062 / 2561
8 นายเอกอนันต์ ไวยกรรณ์ โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1061 / 2561
9 นางสาวธัญลักษณ์ แถวสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1060 / 2561
10 นางสาวสุกันญา บมขุนทด โรงเรียนบ้านจัดสรร 1059 / 2561
11 นางสาวศิริพร คำชวก โรงเรียนบ้านวังขาม 1058 / 2561
12 นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันติธรรม 1057 / 2561
13 นายวันชัย แก้วต่างสิน โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1056 / 2561
14 นางพรหมภัสสร กอนวิเชียร โรงเรียนบ้านโคกหิน 1055 / 2561
15 นางลิ้นจี่ ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านสระกรวด 1054 / 2561
16 นายศุภวัฒน์ พุฒินวพงศ์ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1053 / 2561
17 ว่าที่ร้อยตรีทรินรักษ์ คำรักษ์ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 1052 / 2561
18 นายสมบูรณ์ แก้วกัน โรงเรียนบ้านคลองบง 1051 / 2561
19 นายตรีเนตร์ ยิ้มสว่าง โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 1050 / 2561
20 นายสมชาย พิมพ์หนู โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1049 / 2561