วิทยากรโรงเรียนปลอดขยะ 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาววราพร เอี่ยมลออ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1071 / 2561
2 นางสาวขนิษฐา อยู่สุข โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1070 / 2561
3 นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1069 / 2561
4 นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือก โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1068 / 2561