คณะประเมินเอกสาร คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1076 / 2561
2 นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือก โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1075 / 2561
3 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 1074 / 2561
4 นายประวัติ นามปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1073 / 2561