ครูผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.วิเชียรบุรี
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวศิริรัตน์ จิตรแก้ว โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 1101 / 2561
2 นางสาวสิรินุช สุทธศิริ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1100 / 2561
3 นางสาวสุพรรณี สิงห์พันธ์ โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1099 / 2561
4 นางสาววิมลมาศ สืบสิงห์ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1098 / 2561
5 นายพัฒนา เนตรกาด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1097 / 2561
6 นางเรณู วิเศษชัย โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1096 / 2561
7 นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1095 / 2561
8 นางทิสา ไคล่มี โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1094 / 2561
9 นางสาวณภัทรชนก วุฒินาคธรรม โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1093 / 2561
10 นายดำรงค์ พรพิศ โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1092 / 2561
11 นายเจษรินทร์ สร้อยพูล โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1091 / 2561
12 นางสาวเวฬุวัน เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1090 / 2561
13 นายวิทยา แก้วโสดา โรเงรียนบ้านโคกสำราญ 1089 / 2561
14 นางอนงค์นาฏ พรมดี โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1088 / 2561
15 นางบังอร มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1087 / 2561
16 นายธนาศักดิ์ พรมท้าว โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1086 / 2561
17 นางแสงจันทร์ แก้วโสดา โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1085 / 2561
18 นางนฤมล แจ้งมรคา โรงเรียนบ้านลำนารวย 1084 / 2561
19 นางอนงค์ ศิริโพธิ์แพง โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1083 / 2561
20 นางสุนิตย์ บัวทอง โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1082 / 2561