ครูผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.หนองไผ่
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายวีระชัย ทองหล่อ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 1115 / 2561
2 นายสุนิรักษ์ บุญนิล โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1114 / 2561
3 นายจำรูญ พาแพง โรงเรียนบ้านกม.35 1113 / 2561
4 นายศรีสมบัติ สิมมา โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1112 / 2561
5 นายสีสวาท เกียงมี โรงเรียนบ้านกลาง 1111 / 2561
6 นางรุ่งฤดี สุขรี่ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1110 / 2561
7 นายรติ ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1109 / 2561
8 นายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1108 / 2561
9 นายพรวิชัย เนธิบุตร โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1107 / 2561
10 นายสันติ อบอาย โรงเรียนบ้านท่าแดง 1106 / 2561
11 นายไพบูลย์ หล่อแหลม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1105 / 2561
12 นายพิพัฒน์ ไผ่แก้ว โรงเรียนบ้านปากตก 1104 / 2561
13 นางสาวณัฐภัทร บังคำมั่น โรงเรียนบ้านกองทูล 1103 / 2561
14 นายสุรพงษ์ ไสยนารถ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1102 / 2561