ครูผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.บึงสามพัน
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1131 / 2561
2 นางสาววิไล ทองสม โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1130 / 2561
3 นายปวริศ สายวิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1129 / 2561
4 นางสาวจุฑารัตน์ โรจหิรัญอัครเดช โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 1128 / 2561
5 นางสุวรรณา ทองพูน โรงเรียนบ้านราหุล 1127 / 2561
6 นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณี โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1126 / 2561
7 นางสาวเรียม คำมา โรงเรียนบ้านพญาวัง 1125 / 2561
8 นายสักรินทร์ บุญกว้าง โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1124 / 2561
9 นายอุกฤษฏ์ ขันมูล โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1123 / 2561
10 นางวรรณี ทิวพงษ์งาม โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1122 / 2561
11 นางนงเยาว์ เทพศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแจง 1121 / 2561
12 นายจักรพงศ์ จันทรจิต โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1120 / 2561
13 นายกตัญญู บุญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1119 / 2561
14 นายอภิชาติ ป้องชาลี โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1118 / 2561
15 นางสาวชัยปราง วงศา โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1117 / 2561
16 นายสุวิทย์ ดีวัน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 1116 / 2561