ครูผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.ศรีเทพ
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายเสน่ห์ มะโนทัย โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1144 / 2561
2 นายวชิรวิชย์ สิงโต โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1143 / 2561
3 นางชุตินุต บุญนิยม โรงเรียนบ้านวังขอน 1142 / 2561
4 นายกิตติภพ อ่อนท้วม โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1141 / 2561
5 นางญาณิกา แสงทอง โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1140 / 2561
6 นายชัยชนะ อินยันญะ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1139 / 2561
7 นายจุลดิศ ปั้นโฉม โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1138 / 2561
8 นางสาวพิชญาภา ภุมธนศักดิ์ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1137 / 2561
9 นายเอกราช จุมพรม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1136 / 2561
10 นายปริญญา ปริยะ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1135 / 2561
11 นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1134 / 2561
12 นายสำเภา แสงบุญ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1133 / 2561
13 นายอภิสิทธ์ ดงพะกิจ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1132 / 2561