นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.วิเชียรบุรี
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงวรรณษา แสนสุภา โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 2088 / 2561
2 เด็กหญิงธิดาพร จำปาทอง โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 2087 / 2561
3 เด็กชายวรฤทธ์ โอ่งกลาง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 2086 / 2561
4 เด๋กชายณภัทร มิ่งรักษา โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 2085 / 2561
5 เด็กหญิงจันทิมา ไหววิจิตร โรงเรียนบ้านบ่อรัง 2084 / 2561
6 เด็กหญิงแพรวา เผือกโคกสูง โรงเรียนบ้านบ่อรัง 2083 / 2561
7 เด็กหญิงกัญญภัค พึ่งบล โรงเรียนบ้านซับน้อย 2082 / 2561
8 เด็กชายสริตา พรมชัน โรงเรียนบ้านซับน้อย 2081 / 2561
9 เด็กชายอุทัย สร้อยศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 2080 / 2561
10 เด็กชายเมธิชัย ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 2079 / 2561
11 เด็กหญิงวริศรา ณ วิเชียร โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2078 / 2561
12 เด็กหญิงพัชรี วงษ์ศรีหล้า โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2077 / 2561
13 เด็กหญินิภาวรรณ บุตรโคต โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 2076 / 2561
14 เด็กหญิงอิงลดา ชื่นอารมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 2075 / 2561
15 เด็กหญิงสุทธิดา สารทิม โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 2074 / 2561
16 เด็กหญิงปฐิมาภรณ์ พันกลิ่น โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 2073 / 2561
17 เด็กชายภัทรพล พันธ์เข็มทอง โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2072 / 2561
18 เด็กหญิงสุภาพร ติสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2071 / 2561
19 เด็กชายภูวเนศวร์ อ้นลือชัย โรงเรียนบ้านสระประดู่ 2070 / 2561
20 เด็กหญิงมณีรัตน์ มรดก โรงเรียนบ้านสระประดู่ 2069 / 2561