นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.ศรีเทพ
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงกมลทิพย์ ฉิมขุนทด โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 2038 / 2561
2 เด็กหญิงสุพัตรา แคนหนอง โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 2037 / 2561
3 เด็กหญิงปิยวรรณ คำดี โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2036 / 2561
4 เด็กหญิงปิยวรรณ คำดี โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2035 / 2561
5 เด็กหญิงวราลักษณ์ ประเสริฐสัง โรงเรียนบ้านวังขอน 2034 / 2561
6 เด้กหญิงสุพัตรา เติมกายา โรงเรียนบ้านวังขอน 2033 / 2561
7 เด็กชายสงกรานต์ สีหากุล โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2032 / 2561
8 เด็กหญิงชลิฎา ห่อนาค โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2031 / 2561
9 เด็กหญิงยลดา เทศราช โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 2030 / 2561
10 เด็กหญิงรุ่งศศิธร อินเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 2029 / 2561
11 เด็กชายมหรคต เรืองนิมิตร โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 2028 / 2561
12 เด็กหญิงสุภาพร บุญประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 2027 / 2561
13 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เชื้อทอง โรงเรียนบ้านหนองสรวง 2026 / 2561
14 เด็กชายทรงวุฒิ แสงสมทอง โรงเรียนบ้านหนองสรวง 2025 / 2561
15 เด็กหญิงวันวิสา บัวดี โรงเรียนบ้านเนินถาร 2024 / 2561
16 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเด็ก โรงเรียนบ้านเนินถาร 2023 / 2561
17 เด็กชายพิชาภพ บุญพบ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 2022 / 2561
18 เด็กหญิงโสภิดา แสงประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 2021 / 2561
19 เด็กชายเสกสันต์ นุชประโคน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2020 / 2561
20 นายรัชชานนท์ เบี้ยกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2019 / 2561