นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.บึงสามพัน
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กชายสิรภพ อุนายา โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2012 / 2561
2 เด็กชายกีรติ ชุมทอง โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2011 / 2561
3 เด็กหญิงนฤมล นาคสอาด โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 2010 / 2561
4 เด็กหญิงจิตรลดา ครุธคล้าย โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 2009 / 2561
5 เด็กชายชัยพฤกษ พฤกษาเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 2008 / 2561
6 เด็กหญิงธันย์นิชา ภูวเลิศหิรัญวดี โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 2007 / 2561
7 เด็กชายจิรพงษ์ อ่อนน้อม โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2006 / 2561
8 เด็กหญิงปัญวิภา ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2005 / 2561
9 เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดี โรงเรียนบ้านราหุล 2004 / 2561
10 เด็กหญิงดวงใจ มูลละมัย โรงเรียนบ้านราหุล 2003 / 2561
11 เด็กหญิงทิพย์สุดา พุ่มผักแว่น โรงเรียนบ้านวังไลย์ 2002 / 2561
12 เด็กหญิงภัทราวรินทร์ นิลบรรพต โรงเรียนบ้านวังไลย์ 2001 / 2561
13 เด็กชายปฐมฤกษ์ เปียนคร โรงเรียนบ้านพญาวัง 2000 / 2561
14 เด็กหญิงภัทรวดี ทองอุดม โรงเรียนบ้านพญาวัง 1999 / 2561
15 เด็กชายอชิรวิทย์ มีทอง โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1998 / 2561
16 เด็กชายชนทร ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1997 / 2561
17 เด็กชายธวัช อุดทา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1996 / 2561
18 เด็กชายฉัตรชัย จุลกลาง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1995 / 2561
19 เด็กหญิงจิตตราพรรณ จันทร์พรมมา โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1994 / 2561
20 เด็กหญิงปิยะนันท์ พุฒแก้ว โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1993 / 2561