นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.หนองไผ่
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กชายเกียรติคุณ ยอดบุญศรี โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 1980 / 2561
2 เด็กชายปกรณ์ บุรี โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 1979 / 2561
3 เด็กหญิงสุพัตรา พาทอง โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1978 / 2561
4 เด็กหญิงกัลยาณี ยิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1977 / 2561
5 นางสาวธนภรณ์ วงสุวรรณ โรงเรียนบ้านกม.35 1976 / 2561
6 นางสาวปฐมาวดี พิลาหอม โรงเรียนบ้านกม.35 1975 / 2561
7 เด็กหญิงอรทัย มาไกล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1974 / 2561
8 เด็กชายกฤษนัย ใจเมทา โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1973 / 2561
9 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เค้ามูล โรงเรียนบ้านกลาง 1972 / 2561
10 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชื่นพันธ์ โรงเรียนบ้านกลาง 1971 / 2561
11 เด็กหญิงพลอยชมพู แจ้งภูเขียว โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1970 / 2561
12 เด็กหญิงน้ำฝน ชะเมียะ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1969 / 2561
13 เด็กหญิงวรัญญา ห้อยดอกหอม โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1968 / 2561
14 เด็กหญิงชลธิชา พิมดี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1967 / 2561
15 เด็กชายบุญโชติ สมสาย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1966 / 2561
16 เด็กชายธนพล ประสิทธิกร โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1965 / 2561
17 เด็กหญิงจันจิรา สีรังกา โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1964 / 2561
18 เด็กหญิงชนาพร พาแก้ว โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1963 / 2561
19 เด็กชายกิตติธัช คำผอง โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1962 / 2561
20 เด็กชายณัฐพล คุณแก้วอ้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1961 / 2561