ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงสายสุดา พินโย null 1404 / 2561
2 เด็กหญิงวรัชยา กลิ่นฉ่าง null 1403 / 2561
3 เด็กหญิงจินตนา เพชรทอง null 1402 / 2561
4 เด็กหญิงยุวดี จันทนุช null 1401 / 2561
5 เด็กชายมานพ แตงไทย null 1400 / 2561
6 เด็กชายณัฐภูมิ ทุมรินทร์ null 1399 / 2561
7 เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร null 1398 / 2561
8 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ผาก่ำ null 1397 / 2561
9 เด็กชายคมกฤษณ์ สีทับ null 1396 / 2561
10 เด็กชายธันยพงศ์ ครุธพันธ์ null 1395 / 2561
11 เด็กชายสุทธิภัทร แสงปุ๋ย null 1394 / 2561
12 เด็กชายศิวกร ฐานะ null 1393 / 2561
13 เด็กชายธนชิต พรมณี null 1392 / 2561
14 เด็กชายนนทกร แก้วแจง null 1391 / 2561
15 เด็กหญิงอนิตา แสงพิทักษ์ null 1390 / 2561
16 เด็กหญิงชลธิชา จันทร์เชื้อ null 1389 / 2561
17 เด็กหญิงวายุภักษ์ ศรีสูงเนิน null 1388 / 2561
18 เด้กหญิงลีลาวดี เหล่าทองสาร null 1387 / 2561
19 เด็กชายพัทธรพงษ์ เพิ่มพูน null 1386 / 2561
20 เด็กชายเกียรติศักดิ์ บุญส่งธรรม null 1385 / 2561