ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
181 เด็กชายศราวุฒิ ทับขุนทด null 1224 / 2561
182 เด็กชายอลงกรณ์ ลีจัตุรัส null 1223 / 2561
183 เด็กชายฐิติพงศ์ เตชะโคบุตร null 1222 / 2561
184 เด็กชายอนุชา พลจันทึก null 1221 / 2561
185 เด็กชายฐิติพงศ์ แก่นจุ้ย null 1220 / 2561
186 เด็กชายธีรธรรม ตรีศักดิ์ null 1219 / 2561
187 เด็กชายเอกลักษณ์ บูรณะถาวร null 1218 / 2561
188 เด็กชายการัณย์ ทฤษฎี null 1217 / 2561
189 เด็กชายอัมรินทร์ ยังสวาท null 1216 / 2561
190 เด็กชายสถาพร โสตรดี null 1215 / 2561
191 เด็กชายวรวุฒิ กลั่นกลางดอน null 1214 / 2561
192 เด็กชายธงชัย บุญรอด null 1213 / 2561
193 เด็กชายธีรภัทร์ พรมมะรัตน์ null 1212 / 2561
194 เด็กชายอนุเทพ พรมมะรัตน์ null 1211 / 2561
195 เด็กหญิงปิยะนันท์ โม่งปราณีต null 1210 / 2561
196 เด็กหญิงณัฐชา ดีขุนทด null 1209 / 2561
197 เด็กหญิงอินทิรา สุรัตน์ null 1208 / 2561
198 เด็กหญิงอริศรา จันทร์ผล null 1207 / 2561
199 เด็กชายจิราภัทร เกษมุส null 1206 / 2561
200 เด็กชายอชิตะ ไชยพันธ์ null 1205 / 2561