ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
221 เด็กหญิงปรีดานันท์ ทรงศรี null 1184 / 2561
222 เด็กหญิงศิริรัตน์ เหลือมเพชร null 1183 / 2561
223 เด็กหญิงวรรณวิษา ภู่ระย่า null 1182 / 2561
224 เด็กหญิงภาวิณี ดีหมี null 1181 / 2561
225 เด็กหญิงปรารถนา ท้องพลู null 1180 / 2561
226 เด็กหญิงวรรณภา กลิ่นเจริญ null 1179 / 2561
227 เด็กชายจิรวัฒน์ คงจันทร์ null 1178 / 2561
228 เด็กชายนันทวัฒน์ วงจันทร์ null 1177 / 2561
229 เด็กชายอุทัย สร้อยศรีพรม null 1176 / 2561
230 เด็กชายเมธิชัย ศิริรัตน์ null 1175 / 2561
231 เด็กชายกิรติ ตะกรุดสงฆ์ null 1174 / 2561
232 เด็กชายรวิชญ์ ทำพันดุง null 1173 / 2561
233 เด็กชายเฉลิมพล นุชประโคน null 1172 / 2561
234 เด็กชายพีรวัฒน์ โค่นบ่อรัง null 1171 / 2561
235 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทคูณ null 1170 / 2561
236 เด็กชายธีรเดช น้ำร้อนเบ้า null 1169 / 2561
237 เด็กชายธานินทร์ ชัยบอน null 1168 / 2561
238 เด็กชายศิริชัย เทพดวง null 1167 / 2561
239 เด็กชายธีรภัทร ศรีสิทธิ์ null 1166 / 2561
240 เด็กชายสุพัฒน์ ดวงคมทา null 1165 / 2561