ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
241 เด็กชายรักษา พูนม่วง null 1164 / 2561
242 เด็กชายเทพภินันท์ แหขุนทด null 1163 / 2561
243 เด็กชายอัมรินทร์ ยั่งยืน null 1162 / 2561
244 เด็กชายเอกกวี สีวงค์ษา null 1161 / 2561
245 เด็กชายวาทิน เชียววังดอน null 1160 / 2561
246 เด็กชายฐานิต ทิพบรรจง null 1159 / 2561
247 เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วระวัง null 1158 / 2561
248 เด็กชายวีรชัย สอนอินทร์ null 1157 / 2561
249 เด็กชายสุธิมนต์ น้ำร้อนเบ้า null 1156 / 2561
250 เด็กหญิงสุพัตรา แคนหนอง null 1155 / 2561
251 เด็กหญิงกมลทิพย์ ฉิมขุนทด null 1154 / 2561
252 เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนนุ่ม null 1153 / 2561
253 เด็กหญิงปภัสสร พลรัตน์ null 1152 / 2561
254 เด็กชายศุภเศรษฐ์ สิงห์หร่าย null 1151 / 2561
255 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทคูณ null 1150 / 2561
256 เด็กชายเอกรินทร์ บุษผาวาสน์ null 1149 / 2561
257 เด็กชายธีรเดช น้ำร้อนเบ้า null 1148 / 2561
258 เด็กชายศักดิ์รินทร์ ดงทอง null 1147 / 2561
259 เด็กชายอภิลักษณ์ ยงจอหอ null 1146 / 2561
260 เด็กชายธีรเทพ กาทอง null 1145 / 2561