ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 เด็กชายธนากร ผาสุก null 1384 / 2561
22 เด็กชายนราดล ถ้วยทอง null 1383 / 2561
23 เด็กชายกฤษฏี สมทอง null 1382 / 2561
24 เด็กชายญาณเทพ ปาร์มวงศ null 1381 / 2561
25 เด็กชายอดิศร เอี่ยมมี null 1380 / 2561
26 เด็กชายจักรพันธ์ ปานพิมพ์ null 1379 / 2561
27 เด็กชายชัยนัฐ หอมมาสา null 1378 / 2561
28 เด็กชายณัฐวุฒิ เลิงลา null 1377 / 2561
29 เด็กชายพัชรพล แสนทวีสุข null 1376 / 2561
30 เด็กชายณัฐวุฒิ มณีนพรัตน์ null 1375 / 2561
31 เด็กชายอนุวัฒน์ ทองอยู่ null 1374 / 2561
32 เด็กหญิงบุญญานุช จันทรศิริ null 1373 / 2561
33 เด็กหญิงชญาฎา แย้มสอาด null 1372 / 2561
34 เด็กหญิงสุนิตา มณีนพรัตน์ null 1371 / 2561
35 เด็กหญิงปิยวรรณ คำดี null 1370 / 2561
36 เด็กหญิงชลธิชา มณีแสง null 1369 / 2561
37 เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญคำ null 1368 / 2561
38 เด็กหญิงกนกพร สาเสน null 1367 / 2561
39 เด็กหญิงณิชาพร สันนารักษ์ null 1366 / 2561
40 เด็กชายนัชชพงษ์ จันคง null 1365 / 2561