ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 เด็ชายธนากร ยิ่งพันธ์ null 1364 / 2561
42 เด็กชายภาณุพงศ์ ขวัญทอง null 1363 / 2561
43 เด็กชายสิทธิพร มีชำนาญ null 1362 / 2561
44 เด็กชายอรรถพล มูลอัด null 1361 / 2561
45 เด็กชายศรราม ยศสูงเนิน null 1360 / 2561
46 เด็กชายพีระพันธ์ บัวชุ่ม null 1359 / 2561
47 เด็กชายชนสร ตาลดง null 1358 / 2561
48 เด็กชายวรายุส ศึกษามารถ null 1357 / 2561
49 เด็กชายวรากร ศึกษามารถ null 1356 / 2561
50 เด็กชายณัฐวุฒิ อ่ำพิมพ์ null 1355 / 2561
51 เด็กชายปัฏพี สุดโลก null 1354 / 2561
52 เด็กชายรัตนโชติ ทองคต null 1353 / 2561
53 เด็กชายเกียรติภูมิ แสวงพร null 1352 / 2561
54 นายนำชัย ศรีรบูรณ์ null 1351 / 2561
55 เด็กหญิงณัฐพร เมยมงคูณ null 1350 / 2561
56 เด็กหญิงวาสนา อัลทชัย null 1349 / 2561
57 เด็กหญิงจุฑามาศ แสนแก้ว null 1348 / 2561
58 เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีนวล null 1347 / 2561
59 เด็กชายจารุพัจน์ จันทวงษ์ null 1346 / 2561
60 เด็กชายสุพจน์ ตะกรุดวัด null 1345 / 2561