ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
61 เด็กชายสิริยากร บุญมี null 1344 / 2561
62 เด็กชายสรยุทธ พลอินทร์ null 1343 / 2561
63 เด็กชายสุริยา ช้างทองคำ null 1342 / 2561
64 เด็กชายภาณุวิชณ์ คุ้มสวาท null 1341 / 2561
65 เด็กชายกิตติพงษ์ บุญมี null 1340 / 2561
66 เด็กชายศุภากร ป้อมบุปผา null 1339 / 2561
67 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เสระสาต null 1338 / 2561
68 เด็กหญิงชลธิชา ทองสีทา null 1337 / 2561
69 เด็กหญิงปวีณา ทาชัย null 1336 / 2561
70 เด็กหญิงวรรวิษา จันทร์นอก null 1335 / 2561
71 เด็กหญิงสุชาดา สุริยัน null 1334 / 2561
72 เด็กหญิงวิภาดา วงค์พุทธะ null 1333 / 2561
73 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์ null 1332 / 2561
74 เด็กหญิงศรินยา จันทร์เสน null 1331 / 2561
75 เด็กหญิงพรทิพย์ นามแสง null 1330 / 2561
76 เด็กหญิงพรกมล พรหมสีทอง null 1329 / 2561
77 เด็กชายภาคภูมิ ศรีทร null 1328 / 2561
78 เด็กชายชนะพงษ์ ดีแซง null 1327 / 2561
79 เด็กชายสิทธิชาติ ช่างทองคำ null 1326 / 2561
80 เด็กหญิงประภัสสร น้อยเจริญ null 1325 / 2561