ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
81 เด็กหญิงณัฐริชา พิมพา null 1324 / 2561
82 เด็กหญิงบัวตอง รองสังข์ null 1323 / 2561
83 เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญเปี่ยม null 1322 / 2561
84 เด็กชายอนุชิต บริวาร null 1321 / 2561
85 เด็กชายวีรพงษ์ กุนรักษา null 1320 / 2561
86 เด็กชายธนัฐ นาคคำ null 1319 / 2561
87 เด้กชายสิทธฺศักดิ์ ปัญโญ null 1318 / 2561
88 เด็กชายจิรพันธ์ ภักดี null 1317 / 2561
89 เด็กชายรัฐศาสตร์ ดวนมีสุข null 1316 / 2561
90 เด็กชายธนารัตน์ เกศาแสง null 1315 / 2561
91 เด็กชายณัชนน บุญศรี null 1314 / 2561
92 เด็กหญิงวรรณวิภา ฉลาดทำ null 1313 / 2561
93 เด็กหญิงปณิดา เง่าสุข null 1312 / 2561
94 เด็กหญิงปภาดา พรมดา null 1311 / 2561
95 เด็กหญิงสุภาภรณ์ สังขะตะอำละ null 1310 / 2561
96 เด็กชายธนกฤษ ทองสาย null 1309 / 2561
97 เด็กชายอาจหาญ ศรีเกาะ null 1308 / 2561
98 เด็กหญิงน้ำหวาน ผังทอง null 1307 / 2561
99 เด็กหญิงนิลาวัลย์ เสนวฤทธิ์ null 1306 / 2561
100 เด็กหญิงนันทิกานต์ จุนสม null 1305 / 2561