ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
101 เด็กหญิงรัตนมน เที่ยงสันเทียะ null 1304 / 2561
102 เด็กชายสาธิต ฤกษ์ชัยภูมิ null 1303 / 2561
103 เด็กชายชิษณุชา สีละวัน null 1302 / 2561
104 เด็กชายวาโย กวยสวัสดิ์ null 1301 / 2561
105 เด็กชายสหรัด ไชยวัฒน์ null 1300 / 2561
106 เด็กชายอภิเดช อินทร์นอก null 1299 / 2561
107 เด็กชายยสินทร เติมสมบัติ null 1298 / 2561
108 เด็กชายกมล พรรณขาม null 1297 / 2561
109 เด็กชายพงค์พัฒน์ จันทีนอก null 1296 / 2561
110 เด็กชายเกรียงศักดิ์ คำนอก null 1295 / 2561
111 เด็กชายภานุภาคย์ บุญเส็ง null 1294 / 2561
112 เด็กชายธนดล มุ่งดี null 1293 / 2561
113 เด็กชายณัฐกานต์ แสงลี null 1292 / 2561
114 เด็กชายพิชาภพ บุญพบ null 1291 / 2561
115 เด็กชายพิชัย นุ่มภักดี null 1290 / 2561
116 เด็กหญิงสุนิสา ทองขาว null 1289 / 2561
117 เด็กหญิงกรรณิการ์ เสาะแสวง null 1288 / 2561
118 เด็กหญิงแพรพลอย พุ่มเปี่ยม null 1287 / 2561
119 เด็กหญิงมลธิรา บัวคลี่ null 1286 / 2561
120 เด็กชายสรศักดิ์ มีมุข null 1285 / 2561