ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
121 เด็กชายจีรวัฒน์ วงศ์ทองดี null 1284 / 2561
122 เด็กชายภาวิน ภู่ด่าง null 1283 / 2561
123 เด็กชายธนากร มิ่งเหล็ก null 1282 / 2561
124 เด็กชายกฤษกร โพธิ์เกตุ null 1281 / 2561
125 เด็กชายธนัทพล มั่นต่าย null 1280 / 2561
126 เด็กชายสิทธิชัย ใสหนองเป็ด null 1279 / 2561
127 เด็กชายธีระพงษ์ สีดาผล null 1278 / 2561
128 เด็กชายอธิษพล สุขแจ่ม null 1277 / 2561
129 เด็กหญิงรัชฎาวุฒิ พุดสุด null 1276 / 2561
130 เด็กหญิงณัฐนรี บริบูรณ์ null 1275 / 2561
131 เด็กหญิงภัทราวรรณ จันทร์วิภาค null 1274 / 2561
132 เด็กหญิงผลบุญ ทองมี null 1273 / 2561
133 เด็กชายโกเมศ เหล่าทองสาร null 1272 / 2561
134 เด็กชายพระจันทร์ฉาย น้อยจันทร์ null 1271 / 2561
135 เด็กชายธนากร แสนสิทธิ์ null 1270 / 2561
136 เด็กชายยศกร แซ่โค้ว null 1269 / 2561
137 เด็กชายจักรพงศ์ ค้าของ null 1268 / 2561
138 เด็กชายจักรภพ ค้าของ null 1267 / 2561
139 เด็กหญิงสาริณี ปะปาปะกา null 1266 / 2561
140 เด็กหญิงมนัสนันท์ พุทธณวงค์ null 1265 / 2561