ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
141 เด็กหญิงกุลธิดา โหมกลาง null 1264 / 2561
142 เด็กหญิงวริญญา โอ่งกลาง null 1263 / 2561
143 เด็กชายพีรทัต นาริจันทร์ null 1262 / 2561
144 เด็กชายสิริวัฒน์ หาญณรงค์ null 1261 / 2561
145 เด็กชายกิตติศักดิ์ คมกล้า null 1260 / 2561
146 เด็กชายอรรฆรพงศ์ พงษ์ชื่อ null 1259 / 2561
147 เด็กชายสุรชัย วิไลลักษณ์ null 1258 / 2561
148 เด็กชายศักดิธัช โสภารัตน์ null 1257 / 2561
149 เด็กชายอดิศักดิ์ แต่งชาติ null 1256 / 2561
150 เด็กชายวรฤทธิ์ โอ่งกลาง null 1255 / 2561
151 เด็กชายสุธี แตงโสภา null 1254 / 2561
152 เด็กชายศักดิ์ดา เงินเถื่อน null 1253 / 2561
153 เด็กชายมงคล อ่วมภักดี null 1252 / 2561
154 เด็กชายปริญญา อำไพพิศ null 1251 / 2561
155 เด็กชายอภิวัฒน์ สกุลวา null 1250 / 2561
156 เด็กหญิงนันทพร เกตุพิจิตร null 1249 / 2561
157 เด็กชายรุ่งโรจน์ น้ำดอกไม้ null 1248 / 2561
158 เด็กชายรวิชัญ โวหารดี null 1247 / 2561
159 เด็กหญิงมิรันตี กองอาสา null 1246 / 2561
160 เด็กหญิงอัมพร สิงห์ลอ null 1245 / 2561