ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
161 เด็กหญิงสุทธิดา สารทิม null 1244 / 2561
162 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ พันกลั่น null 1243 / 2561
163 เด็กหญิงกรรณิกา จีนสันเทียะ null 1242 / 2561
164 เด็กหญิงคณิตา ติสันเทียะ null 1241 / 2561
165 เด็กหญิงอาภาวี ผิวเหลือง null 1240 / 2561
166 เด็กหญิงแพรวนภา จีนสันเทียะ null 1239 / 2561
167 เด้กชายรัชภูมิ พูนน้อย null 1238 / 2561
168 เด็กชายพุฒิพงษ์ ภู่เพชร null 1237 / 2561
169 เด็กชายมหัศจรรย์ สุดฤทธิ์ null 1236 / 2561
170 เด็กชายณัฐวุฒิ ใจกระโทก null 1235 / 2561
171 เด็กชายรัชพล นึ่งสำโรง null 1234 / 2561
172 เด็กชายวิรุณ อวบสันเทียะ null 1233 / 2561
173 เด็กชายภานุพงษ์ อุดมวรรณ null 1232 / 2561
174 เด็กชายธนวัฒน์ บึงสุข null 1231 / 2561
175 เด็กหญิงวริศรา ณ วิเชียร null 1230 / 2561
176 เด็กหญิงพัชรพร โปยขุนทด null 1229 / 2561
177 เด็หญิงพิธิญา สุขแก้ว null 1228 / 2561
178 เด็กหญิงพัชรี วงษ์ศรีหล้า null 1227 / 2561
179 เด็กชายเขมทัต ชำนาญกิจ null 1226 / 2561
180 เด็กชายนิกร บุญเหลา null 1225 / 2561