ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศรีมูลชัย null 1674 / 2561
2 เด็กหญิงณัฐญาดา ซื่อสัตย์ null 1673 / 2561
3 เด็กหญิงณัฐณพิณ สำราญพันธ์ null 1672 / 2561
4 เด็กหญิงเจนจิรา มะธุโป null 1671 / 2561
5 เด็กชายศุภวัตร พูลภิรมย์ null 1670 / 2561
6 เด็กชายเมธาสิทธิ์ นาคเวียง null 1669 / 2561
7 เด็กชายจงเจตน์ กุดั่น null 1668 / 2561
8 เด็กชายจิรภัทร อนุไพร null 1667 / 2561
9 เด็กชายธนสินท์ มงคล null 1666 / 2561
10 เด็กชายวันชัย อินสนิท null 1665 / 2561
11 เด็กชายนนทชัย รักกลัด null 1664 / 2561
12 เด็กชายกุลกิตติ กงษบุตร null 1663 / 2561
13 เด็กชายชัยพร สุขแจ่ม null 1662 / 2561
14 เด็กชายชัยบดินทร์ ฮวบกล้ำ null 1661 / 2561
15 เด็กชายศุภกานต์ เหลืออ่อน null 1660 / 2561
16 เด็กชายสิรภัทร หมวกเอี่ยม null 1659 / 2561
17 เด็กหญิงกนกวรรณ กำเพชร null 1658 / 2561
18 เด็กหญิงณริสสา อินทร์แดน null 1657 / 2561
19 เด็กชายวีรพงษ์ คำรอด null 1656 / 2561
20 เด็กหญิงพัชราภรณ์ อาบสุวรรณ null 1655 / 2561