ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กชายจีรศักดิ์ อุดทา null 1952 / 2561
2 เด็กชายอรรถพร สุภา null 1951 / 2561
3 เด็กชายฐิตินันท์ ศรพรม null 1950 / 2561
4 เด็กชายรัตติภูมิ ตั้นไพรสน null 1949 / 2561
5 เด็กชายนัฐภูมิ พิลาโท null 1948 / 2561
6 เด็กชายอภิสิทธ์ กุลเลี้ยง null 1947 / 2561
7 เด็กหญิงศุธิชา ตรีประโคน null 1946 / 2561
8 เด็หญิงจรัญยา คงเกิด null 1945 / 2561
9 เด็กหญิงอรวรา สีบุตดี null 1944 / 2561
10 เด็กหญิงจารุวรรณ รูปน้อย null 1943 / 2561
11 เด็กชายกิตติธัช คำผอง null 1942 / 2561
12 เด็กชายสุริยา แก้วพิลา null 1941 / 2561
13 เด็กชายสิทธิกร ศรีเมือง null 1940 / 2561
14 เด็กชายจักรพงษ์ กองจวง null 1939 / 2561
15 เด็กชายอภิวัฒน์ สุดใจ null 1938 / 2561
16 เด็กชายรัฐภูมิ ใจบุญมา null 1937 / 2561
17 เด็กชายธาวิน ไชยพัน null 1936 / 2561
18 เด็กชายฐิตินันท์ บุญเคหา null 1935 / 2561
19 เด็กชายรวมพล โยขุนทด null 1934 / 2561
20 เด็กชายขจรศักดิ์ ฉัตรกระโทก null 1933 / 2561