ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
241 เด็กชายโชวธาร ญาติอยู่ null 1712 / 2561
242 เด็กชายธีรเมธ แปสันเทียะ null 1711 / 2561
243 เด็กชายวิวัฒน์ เพชรสุข null 1710 / 2561
244 เด็กชายสิทธิชัย ขอสินกลาง null 1709 / 2561
245 เด็กชายปรีชา ศรีลา null 1708 / 2561
246 เด็กชายศุภชัย สินธุรักษ์ null 1707 / 2561
247 เด็กชายเกียรติพงษ์ โพธิ์คตี null 1706 / 2561
248 เด็กชายพนมพร จโนรัตน์ null 1705 / 2561
249 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ทองสาย null 1704 / 2561
250 เด็หญิงสุพรรษา โสภา null 1703 / 2561
251 เด็กหญิงสุทธิพร ทับเงิน null 1702 / 2561
252 เด็กหญิงธัญชนก สิงห์นวน null 1701 / 2561
253 เด็กชายณัฐพล มีกุคตวง null 1700 / 2561
254 เด็กชายอนุชา พื้นเสียง null 1699 / 2561
255 เด็กชายอดิศร พะสุพรรณ์ null 1698 / 2561
256 เด็กชายอภิรักษ์ ปลุกใจ null 1697 / 2561
257 เด็กชายอนุกูล โพธิ์ภิรมย์ null 1696 / 2561
258 เด็กชายกิตติพัทธ์ สนิทเสนา null 1695 / 2561
259 เด็กชายอิทธิกร แก้วหา null 1694 / 2561
260 เด็กชายธวัชชัย คุ้มไกร null 1693 / 2561