ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
261 เด็กชายวิศวะ ขวัญเสริฐ null 1692 / 2561
262 เด็กชายธันวา พิมพ์หนู null 1691 / 2561
263 เด็กชายชัยชนะ ยิ่งยง null 1690 / 2561
264 เด็กชายกฤตพงศ์ ตาลเพชร null 1689 / 2561
265 เด็กหญิงมาลินี ดีมี null 1688 / 2561
266 เด็กหญิงนิตยา ชำนาญกิจ null 1687 / 2561
267 เด็กหญิงพิมพ์นิภา จันทะขาล null 1686 / 2561
268 เด็กชายวีรภัทร อาดภักดี null 1685 / 2561
269 เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนวงศ์ null 1684 / 2561
270 เด็กชายศรัญยู ใจหนัก null 1683 / 2561
271 เด็กชายธีระวัฒน์ สังข์ทอง null 1682 / 2561
272 เด็กชายพูลสุข วงค์คำราช null 1681 / 2561
273 เด็กชายธีรเดช แก้วดวงใน null 1680 / 2561
274 เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์หาด null 1679 / 2561
275 เด็กชายกิติศักดิ์ ม้าวิ่ง null 1678 / 2561
276 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสงพลกรัง null 1677 / 2561
277 เด็กหญิงพัชราพร งานแข็ง null 1676 / 2561
278 เด็กหญิงอริศรา ศรฤทธิ์ null 1675 / 2561