ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 เด็กชายศุภโชด เครือเขียว null 1932 / 2561
22 เด็กชายกิตตินันท์ ตะเภาเงิน null 1931 / 2561
23 เด็กชายเจษฎา ประดิษฐ์เพชร null 1930 / 2561
24 เด็กชายฐิติพงศ์ ทับทิพ null 1929 / 2561
25 เด็กชายบุรินทร์ คำแก้ว null 1928 / 2561
26 เด็กชายนเรธร เคนคำ null 1927 / 2561
27 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ รังไกล null 1926 / 2561
28 เด็กชายอดิศักดิ์ ขามสว่าง null 1925 / 2561
29 เด็กชายณัฐวุฒิ จงรักป้อม null 1924 / 2561
30 เด็กชายเดชา สุขหวาน null 1923 / 2561
31 เด็กชายสิทธิพงศ์ ทองแดงสุข null 1922 / 2561
32 เด็กชายธราเทพ โตเอี่ยม null 1921 / 2561
33 เด็กชายเสฎฐวุฒิ ขันทอง null 1920 / 2561
34 เด็กชายอัษฎาวุฒิ พุทธวงศ์ null 1919 / 2561
35 เด็กหญิงปานธวัตร ถาวงศ์กลาง null 1918 / 2561
36 เด็กชายณัฐพล สุยานาง null 1917 / 2561
37 เด็กหญิงภัทรพร เข็มทอง null 1916 / 2561
38 เด็กหญิงลักษิกา ศรีวิชัย null 1915 / 2561
39 เด็กชายนัฐกานต์ อิงทอง null 1914 / 2561
40 เด็กชายณัฐพงษ์ คำขุ้ย null 1913 / 2561