ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
61 เด็กชายอิศรา ประกอบแก้ว null 1892 / 2561
62 เด็กชายรัชชานนท์ รูยสวง null 1891 / 2561
63 เด็กชายกฤษณ์ ปานพิมพ์ null 1890 / 2561
64 เด็กชายสรศักดิ์ กองบุญมา null 1889 / 2561
65 เด็กหญิงศิรินยา กุมภิล null 1888 / 2561
66 เด็กหญิงปราณปิ่นรัตน์ บุญเกตุ null 1887 / 2561
67 เด็กหญิงขวัญจิรา เล็กภิรมย์ null 1886 / 2561
68 เด็กหญิงธัญลักษณ์ นามสง่า null 1885 / 2561
69 เด็กชายอภิสิทธิ์ แก้วจันทร์ null 1884 / 2561
70 เด็กชายพุทธิพงศ์ สาทร null 1883 / 2561
71 เด็กชายโกศล คนซื่อ null 1882 / 2561
72 เด็กชายวัศพล วงสวรรค์ null 1881 / 2561
73 เด็กชายอภิรักษ์ ใจแก้ว null 1880 / 2561
74 เด็กชายขันติ บุญหล้า null 1879 / 2561
75 เด็กชายธีรพงศ์ ชาวเหนือ null 1878 / 2561
76 เด็กชายจักรพันธ์ แย้มประ null 1877 / 2561
77 เด็กชายคำพนธ์ มุ่งกลาง null 1876 / 2561
78 เด็กชายจีรภัทร ชัชวาลย์ null 1875 / 2561
79 เด็กชายธวัชชัย แย้มสรวล null 1874 / 2561
80 เด็กชายปกรณ์ บุรี null 1873 / 2561