ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
101 เด็กชายพิสุทธิ์ หาญเวช null 1852 / 2561
102 เด็กชายสุทัศน์ เครือเดียว null 1851 / 2561
103 เด็กชายธงชัย ศรีเชียงสา null 1850 / 2561
104 เด็กชายอัษฎาวุธ พลพิมพ์ null 1849 / 2561
105 เด็กหญิงลักษิกา ศรีวิชัย null 1848 / 2561
106 เด็กหญิงพรชิตา จำปาขาว null 1847 / 2561
107 เด็กหญิงน้ำฝน ชะเมียะ null 1846 / 2561
108 เด็กหญิงณิชา ทัดโกสุม null 1845 / 2561
109 เด็กหญิงพลอยชมพู แจ้งภูเขียว null 1844 / 2561
110 เด็กหญิงจิตราพร อิ่มทรัพย์ null 1843 / 2561
111 เด็กหญิงภาวิดา ชื่นล้อม null 1842 / 2561
112 เด็กหญิงชลณิสา อินปลัด null 1841 / 2561
113 เด็กหญิงรัตน์ดา ลาสาร null 1840 / 2561
114 เด็กหญิงพลอยไพริน พิทักษ์โกศล null 1839 / 2561
115 เด็กชายคณิติน ดวงคำ null 1838 / 2561
116 เด็กชายกิตติพงษ์ บัณฑิตย์ null 1837 / 2561
117 เด็กชายนัฐพงษ์ ทองปุ่น null 1836 / 2561
118 เด็กชายกรรณสูตร สมศรี null 1835 / 2561
119 เด็กชายยงยุทธ จันทร์แก้ว null 1834 / 2561
120 เด็กชายพงศธร วงษ์ธานี null 1833 / 2561