ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
121 เด็กชายสุรชัย คำมั่น null 1832 / 2561
122 เด็กชายชีวิต โมฮัมหมัด null 1831 / 2561
123 เด็กหญิงรจนา สังขวาสี null 1830 / 2561
124 เด็กหญิงเกษรา คำเวียง null 1829 / 2561
125 เด็กหญิงอัญมณี พาภักดี null 1828 / 2561
126 เด็กหญิงณัฐนรี ทองดี null 1827 / 2561
127 เด็กชายวัชระพงษ์ บุญปัญญา null 1826 / 2561
128 เด็กชายวราวุฒิ คำนนท์ null 1825 / 2561
129 เด็กชายศิวะ สมเนตร null 1824 / 2561
130 เด็กชายธนาวุฒิ เขียวเขตร์ null 1823 / 2561
131 เด็กชายณัฐภูมิ อินตะมะ null 1822 / 2561
132 เด็กชายจิรศีล อินหันต์ null 1821 / 2561
133 เด็กชายสุรชาติ สวัสดิ์สุข null 1820 / 2561
134 เด็กชายพงศ์ศิริ เกตุนาค null 1819 / 2561
135 เด็กชายมงคล ต้นกุล null 1818 / 2561
136 เด็กหญิงลักขณาง ไชยะปัน null 1817 / 2561
137 เด็กหญิงอาทิตยา สานมะโน null 1816 / 2561
138 เด็กหญิงจารุวรรณ จำคำ null 1815 / 2561
139 เด็กหญิงจรรยา ศรีมาเรือง null 1814 / 2561
140 เด็กชายพฤกษชาติ บุญโคกกรวด null 1813 / 2561