เกียรติบัตรวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางจารุนันต์ ชำนาญกุล โรงเรียนบ้านเขาพลวง 2108 / 2561
2 นางสาวศศิธร ด้วงนคร โรงเรียนบ้านยางสาว 2107 / 2561
3 นางสาวชฎาธาร คุมขุนทด โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 2106 / 2561
4 นางสาวพัชราพร จุปะมะนัย โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 2105 / 2561
5 นางสาวณัฐพร ตาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 2104 / 2561
6 นางสาวภัททิญา บุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 2103 / 2561
7 นางสาวเจษราภรณ์ กมลศรี โรงเรียนตะกุดไผ่ 2102 / 2561
8 นางวันเพ็ญ พิมาน โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 2101 / 2561
9 นางสาวชาลินี อินทรักษาทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2100 / 2561
10 นางวัชราภรณ์ ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2099 / 2561
11 นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมวัน โรงเรียนบ้านซับน้อย 2098 / 2561
12 นางสุชาดา ป้องชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 2097 / 2561
13 นางสาววริษฐา ใจแสน โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 2096 / 2561
14 นางสาวคุณัญญา ยอดบุตรดี โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2095 / 2561
15 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมบุญ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2094 / 2561
16 นางสาวพัชนียา แก้วเงา โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 2093 / 2561
17 นางสาวสรรพพร พรหมบุญ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 2092 / 2561
18 นางสาวธารทิพย์ คล้ายใจตรง โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 2091 / 2561
19 นางสาวชญาดา น้อยนันท์ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 2090 / 2561
20 นางสาวสุภางค์ ภูสีดิน โรงเรียนบ้านไทรทอง วิเชียรบุรี 2089 / 2561