เกียรติบัตร ครูเข้ารับการอบรมโครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ป.1-3 (งบแลกเป้า)
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมบุญ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2290 / 2561
2 นางสาววิยะดา แพงวิเศษ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 2289 / 2561
3 นางดวงกมล ขันธะสุโข โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2288 / 2561
4 นายตรีเนตร์ ยิ้มสว่าง โรงเรียบ้านเขาสูงราฎษร์บำรุง 2287 / 2561
5 นายพิภพ ยิ้มสาระ โรงเรียนบ้านไทรงาม 2286 / 2561
6 นางรัชดา นาคเสน โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 2285 / 2561
7 นางกานดา วงษ์กษัตริย์ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 2284 / 2561
8 นางสาวแพรว ทองแกมนาก โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 2283 / 2561
9 นางธัญกัญจน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ 2282 / 2561
10 นางอัมพร จันทร์ดำรงค์ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 2281 / 2561
11 นางสาวชฎาพร คำผัด โรงเรียนรบ้านวังไลย์ 2280 / 2561
12 นางสาวมะลิลา คำจัด โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2279 / 2561
13 นางจารุนันต์ ชำนาญกุล โรงเรียนบ้านเขาพลวง 2278 / 2561
14 นางเผอิญ จองกา โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2277 / 2561
15 นางอรนุช ค้าสุกร โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2276 / 2561
16 นางเอ็มอร วุฒินาคธรรม โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2275 / 2561
17 นายวิเชียร วุฒินาคธรรม โรงเรียนบ้านซับบอน 2274 / 2561
18 นายวุฒิเดช ลือกิจ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 2273 / 2561
19 นางยุวธิดา สังข์ทอง โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2272 / 2561
20 นางคล้อย ธูปมงคล โรงเรียนบ้านกันจุ 2271 / 2561