เกียรติบัตรการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสุมาลี ศรีพุทธ โรงเรียนบ้านวังอ่าง 2370 / 2561
2 นางบุญทรัพย์ ท้าวเงิน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2369 / 2561
3 นางดารารัศมี ชมภูทวีบ โรงเรียนบ้านซํบสำราญเหนือ 2368 / 2561
4 นางจีรพันธ์ อาจหาญ โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 2367 / 2561
5 นางเนตรชนก ดีอุดม โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 2366 / 2561
6 นายชาญชัย ชัชวาล โรงเรียนบ้านวังขาม 2365 / 2561
7 นางกนกวรรณ แปงใจ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 2364 / 2561
8 นางสาวบังอร เลิกนอก โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 2363 / 2561
9 นางวัชรินทร์ จันทร์เกิด โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 2362 / 2561
10 นางเผอิญ จองกา โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2361 / 2561
11 นายชาติชัย ธนาคำวงศ์ โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 2360 / 2561
12 นางสาวภรภัทร จันทร์แสง โรงเรียนบ้านปางยาง 2359 / 2561
13 นางสาวศิรินภา โสปัญโญ โรงเรียนบ้านท่าเสา 2358 / 2561
14 นางอาทร สิงห์ไทย โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 2357 / 2561
15 นางปัทมา กลมเกลา โรงเรียนบ้านโคกกรวด (บึงสามพัน) 2356 / 2561
16 นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 2355 / 2561
17 นางสาวชนิตตา ทาชาติ โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 2354 / 2561
18 นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านเพชรละคร 2353 / 2561
19 นางสาวจารุณี บุตรพรม โรงเรียนบ้านปากตก 2352 / 2561
20 นางบังอร มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2351 / 2561