เกียรติบัตรการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นางซ่อนกลิ่น สุทธา โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 2350 / 2561
22 นางจิราภรณ์ มีเดช โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2349 / 2561
23 นายสวัสดิ์ โพธิสาร โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 2348 / 2561
24 นางวีรยา เฉลิมมิตร โรงเรียนบ้านท่าทอง 2347 / 2561
25 นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง โรงเรียนบ้านสันติธรรม 2346 / 2561
26 นางสาวศิริวรรณ แก้วฟอง โรงเรียนบ้านคลองกรวด 2345 / 2561
27 นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2344 / 2561
28 ว่าที่ รต.ทรินรักษ์ คำรักษ์ โรงเรียนบ้านซํบกระโซ่ 2343 / 2561
29 นางพรรณิดา ขันยศ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 2342 / 2561
30 นางสาวนภาพร มีวิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 2341 / 2561
31 นางสาวศศิวิมล งามเลิศ โรงเรียนบ้านรังย้อย 2340 / 2561
32 นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2339 / 2561
33 นายสุทัศน์ ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าคาย 2338 / 2561
34 นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2337 / 2561
35 นางสาวปภัทรภรณ์ โกนขุนทด โรงเรียนบ้านซับน้อย 2336 / 2561
36 นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 2335 / 2561
37 นางสาวสมพร แสงสว่าง โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 2334 / 2561
38 นางสาวสมัชญา คำยันต์ โรงเรียนบ้านซํบวารินทร์ 2333 / 2561
39 นายเอกอนันต์ ไวยกรรณ์ โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 2332 / 2561
40 นางกนกร เจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 2331 / 2561