เกียรติบัตรการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 นางสุพรรษา สังวาระ โงเรียนบ้านบึงสามพัน 2330 / 2561
42 นางสาวปาริชาติ พิสิฐากุล โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 2329 / 2561
43 นางสาวนันทพร กิจสำเร็จ โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 2328 / 2561
44 นางสาวศรีไพร วิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 2327 / 2561
45 นางรัชนี พิทักษ์วินัย โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2326 / 2561
46 นางสมถวิล ทองเจริญ โรงเรียนบ้านหัวโตก 2325 / 2561
47 นางไอรินลดา กระจาด โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2324 / 2561
48 นางจุรี ปริญญาศรีเศวต โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 2323 / 2561
49 นางนกเล็ก อยู่สุข โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2322 / 2561
50 นางเตือนใจ ตะกรุดโฉม โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 2321 / 2561
51 นางสาวจันทกานต์ แมขุนทด โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2320 / 2561
52 นางรัตนา สิงห์ที โรงเรียนบ้านกลาง 2319 / 2561
53 นางสาวอุทิศ บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 2318 / 2561
54 นางดวงหทัย โฉมวันดี โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 2317 / 2561
55 นางรวีวรรณ กันเขต โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2316 / 2561
56 นางสาวปิยนารถ ทองยิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 2315 / 2561
57 นางมาลี ชาติเนติวุฒิ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2314 / 2561
58 นางเรณู ขันทอง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 2313 / 2561
59 นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม โรงเรียนบ้านลำนารวย 2312 / 2561
60 นายทศพล สุโขประสพชัย โรงเรียนบ้านท่าด้วง 2311 / 2561