เกียรติบัตรการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
61 นายกรกฎ ลำไย โรงเรียนบ้านวังไลย์ 2310 / 2561
62 นางสาวเกษร ทองติด โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2309 / 2561
63 นางดาวเรือง พัฒนานุพงษ์ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 2308 / 2561
64 นางสาวนริศรา แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านหนองหมู 2307 / 2561
65 นางสาวอัลชณา โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2306 / 2561
66 นายลิขิต สวัสดิ์นะที โรงเรยีนบ้านเขาคลัง 2305 / 2561
67 นางสาววราพร ตันติบูล โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 2304 / 2561
68 นายก่อกนก พลกัณฑ์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎ์บำรุง) 2303 / 2561
69 นางวชิราภรณ์ คำพิฑูรย์ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 2302 / 2561
70 นางสาวพิกุล เพ็งโสภา โรงเรียนบ้านเพชรละคร 2301 / 2561
71 นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 2300 / 2561
72 นางธันยพร ตันบุญ โรงเรียนบ้านไทรทอง (หนองไผ่) 2299 / 2561
73 นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 2298 / 2561
74 นางนงค์รัก ยังคง โรงเรียนบ้านนาวังแหน 2297 / 2561
75 นางลัมดร แข็งแรง โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 2296 / 2561
76 นางเกวรินทร์ มีสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2295 / 2561
77 นางสาวณันทนา อธิกรม โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ 2294 / 2561
78 นางเสาวรส สมานฉันท์ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 2293 / 2561
79 นางสาวอุบลรัตน์ อินทวงศ์ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 2292 / 2561
80 นางวิไลพร จงใจมั่น โรงเรียนบ้านจัดสรร 2291 / 2561