ประกันคุณภาพการศึกษา
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายวิทยา เกษาอาจ1 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 2379 / 2561
2 นายวิทยา เกษาอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 2374 / 2561
3 นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2371 / 2561