เกียรติบัตรการอ่านการเขียนได้ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวขวัญใจ พักอยู่ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2661 / 2561
2 นางสาวพรรณนิภา ศรีพรหม โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 2660 / 2561
3 นางสาวเล็ดดาว นนท์สระเกษ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 2659 / 2561
4 นางนุสรา บุตรบุญชู โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 2658 / 2561
5 นางนิศา ศรีโมรา โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2657 / 2561
6 นางถนอมศรี พวงสมบัติ โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 2656 / 2561
7 นางวัชรี ทองปอ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 2655 / 2561
8 นางถนอมศรี พวงสมบัติ โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ 2654 / 2561
9 นางถนอมศรี พวงสมบัติ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 2653 / 2561
10 นางสิวิลัย แสงเพ็ชร โรงเรียนบ้านวังไลย์ 2652 / 2561
11 นางมนัสนันท์ ด่านแก้ว โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2651 / 2561
12 นางสาวณัฐชยา พรรณพุทธ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 2650 / 2561
13 นางสาวกรรณิกา แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2649 / 2561
14 นางพิศมัย นางแย้ม โรงเรียนบ้านคลองยาง 2648 / 2561
15 นางอรอุมา พิลา โรงเรียนบ้าน กม.35 2647 / 2561
16 นางเมลดา พักใส โรงเรียนบ้าน กม.35 2646 / 2561
17 นางสาวสุนิษา สุกใส โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 2645 / 2561
18 นางสาวกนกพร ไชยชำนิ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 2644 / 2561
19 นางสาวสุนิสา พรหมบุญแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 2643 / 2561
20 นางยุวพร ท่อนแก้ว โรงเรียนบ้านวังเหว 2642 / 2561