เกียรติบัตรการอ่าน การเขียนได้ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.1-ม.3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสมจิตร พันธ์แก้ว โรงเรียนบ้านกลาง 2839 / 2561
2 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 2838 / 2561
3 นางสาวพัชรียา สังฆมณี โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 2837 / 2561
4 นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 2836 / 2561
5 นางสาวดวงฤทัย หิตเทศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2835 / 2561
6 นางสุชาดา ป้องชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 2834 / 2561
7 นางสาวนันทพร กิจสำเร็จ โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 2833 / 2561
8 นางนัทยา ลือชา โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 2832 / 2561
9 นางสาวอรุณรัตน์ เม่งพัด โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 2831 / 2561
10 นางบุญนาค ยิ้มปุย โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2830 / 2561
11 นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 2829 / 2561
12 นายชาญชัย ปลัดเซ็นต์ โรงเรียนบ้านซับบอน 2828 / 2561
13 นายฉบับ ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านลำพาด 2827 / 2561
14 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 2826 / 2561
15 นางวรัญญา โลทิม โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 2825 / 2561
16 นางจิดาภา เหมือนเพชร โรงเรียนบ้าน กม.30 2824 / 2561
17 นางสาววรภรณ์ ตันติบูล โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 2823 / 2561
18 นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 2822 / 2561
19 นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2821 / 2561
20 นางมนัสนันท์ โยธาธรรม โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 2820 / 2561