เกียรติบัตรการคิดคำนวณ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1- ม.3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางเรณู ขันทอง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 2959 / 2561
2 นางสาวเพ็ญอนงค์ อ้นเวียง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2958 / 2561
3 นางเพ็ญอนงค์ อ้นเวียง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2957 / 2561
4 นายฉบับ ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านลำพาด 2956 / 2561
5 นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 2955 / 2561
6 นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2954 / 2561
7 นางมนัสนันท์ โยธาธรรม โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 2953 / 2561
8 นางบุญทรัพย์ ท้าวเงิน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2952 / 2561
9 นางสุวรรณา พาแพง โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 2951 / 2561
10 นางสาวนธภรณ์ เชื้อเพ็ง โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2950 / 2561
11 นางสาวปิยมาศ ตะกรุดเงิน โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 2949 / 2561
12 นางสุวารี ธรรมม่วงไทย โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 2948 / 2561
13 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2947 / 2561
14 นางสาวมะลิวัลย์ หนูคำ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 2946 / 2561
15 นางกาญจนา พัฒนพันธุ์พงศ์ โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 2945 / 2561
16 นางจิราพร บัวภาเรือง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 2944 / 2561
17 นางสาวมนต์สุธี ผัดยา โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 2943 / 2561
18 นางนพรัตน์ นาคหรั่ง โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2942 / 2561
19 นางสุนีย์ โมราราย โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 2941 / 2561
20 นางภาวนา ทวีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 2940 / 2561