อบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายเสกสรร ศรีเลย โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 3147 / 2561
2 นางมยุรี ปิ่นนาง โรงเรียนบ้านไทรทอง 3146 / 2561
3 นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3145 / 2561
4 นางศุจิรา จักคาม โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 3144 / 2561
5 นายพินิจ คำนนสิงห์ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3143 / 2561
6 นายเสถียร มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3142 / 2561
7 นายอังคาร สุนทรวัตร โรงเรียนบ้านป่าคาย 3141 / 2561
8 นางศมนพรช์ เกิดสิน โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 3140 / 2561
9 นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3139 / 2561
10 นายสุรชัย จันทาทับ โรงเรียนบ้านนาวังแหน 3138 / 2561
11 นายคำเพชร ชัยพิเดช โรงเรียนบ้านตีบใต้ 3137 / 2561
12 นายประวัติ นามปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อไทย 3136 / 2561
13 นายสุชัตร์ จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 3135 / 2561
14 นายศุภชัย บรรพลา โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 3134 / 2561
15 นายนิพนธ์ พุ่มชะเอม โรงเรียนบานปางยาง 3133 / 2561
16 นายคงภัค สงนุ้ย โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 3132 / 2561
17 นายวิชชา อยู่เพชร โรงเรียนบ้านท่าด้วง 3131 / 2561
18 นายสมชาย สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 3130 / 2561
19 นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 3129 / 2561
20 นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่น โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 3128 / 2561