ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ปี 2562 (รุ่นที่ 2) 14 มีนาคม 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายฉบับ ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านลำพาด 3407 / 2562
2 นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว โรงเรียนบ้านลำพาด 3406 / 2562
3 นายชูชาติ ทองเย้า โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 1114 / 2562
4 นางสาวกุลนันท์ คำแก้ว โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 1112 / 2562
5 นางสาววิไลลักษณ์ ทองห่อ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1110 / 2562
6 นางสาวอรอนงค์ ฟากหนองดู่ โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1109 / 2562
7 นายวิทยา เกษาอาจ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 241 / 2562
8 นางอัมพรรัตน์ ปิจจะโร โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 187 / 2562
9 นางสาวศิริพร แสงคร้าม โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 186 / 2562
10 นางผดุง นวมเทียน โรงเรียนบ้านวังเหว 185 / 2562
11 นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน โรงเรียนบ้านวังเหว 184 / 2562
12 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านปากตก 183 / 2562
13 นางสาวธีรรัตน์ กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนบ้าน กม.30 182 / 2562
14 นางสาวศิริวรรณ แก้วฟอง โรงเรียนบ้านคลองกรวด 181 / 2562
15 นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 180 / 2562
16 นางสมถวิล ทองเจริญ โรงเรียนบ้านหัวโตก 179 / 2562
17 นายฉบับ ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านลำพาด 178 / 2562
18 นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว โรงเรียนบ้านลำพาด 177 / 2562
19 นายเสถียร นางแย้ม บ้านคลองยาง 176 / 2562
20 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้าน กม.35 175 / 2562