เกียรติบัตรครูผู้ออกแบบนวัตกรรมสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวนรินทิพย์ แก่นเสา โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1113 / 2562
2 นางสำเนียง พุทธา นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์ และ นายศุภยุทธ สอนเครือ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 240 / 2562
3 นางสาวจรินทร ชินบุตร โรงเรียนบ้านคลองทราย 239 / 2562
4 นางรุ้งรังสี พุทธสรณ์ โรงเรียนบ้านตีบใต้ 238 / 2562
5 นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง โรงเรียนบ้านตีบใต้ 237 / 2562
6 นางพรรณิดา ขันยศ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 236 / 2562
7 นางจันทร์ฉาย ชัยพิเดช โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 235 / 2562
8 นางสาวพิชญาภา ภุมธนศักดิ์ และ นายประยูร ภูแข่งหมอก โรงเรียนบ้านเนินถาวร 234 / 2562
9 นางสาวพัทรถิรา ชาลี และ นางสาวพีรพร วงษ์ลา โรงเรียนบ้านเนินถาวร 233 / 2562
10 นางพรรณทิพา ภูแข่งหมอก และ นางสาววนิดา พรมเขียว โรงเรียนบ้านเนินถาวร 232 / 2562
11 นางสาวรติยา ดีสะท้าน และ นางสาววนิดา พรมเขียว โรงเรียนบ้านเนินถาวร 231 / 2562
12 นางสาววชิรณดา เจริญกุล โรงเรียนบ้านเนินถาวร 230 / 2562
13 นางภารดี มูลสาร โรงเรียนบ้านเนินถาวร 229 / 2562
14 นางสาววชิรณดา เจริญกุล โรงเรียนบ้านเนินถาวร 228 / 2562
15 นางวรรณศร พรมอ่อน โรงเรียนบ้านเนินถาวร 227 / 2562
16 นางสาวนภาลัย ฉิมใจงาม โรงเรียนบ้านหนองบัว 226 / 2562
17 นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 225 / 2562
18 นางสาวขนิษฐา อยู่สุข โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 224 / 2562
19 นางสาวิตรี ศรีมาดี โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 223 / 2562
20 นางสาวศศิกาล ทานา และ นางสาวทวีทรัพย์ โพธิสมภาร โรงเรียนบ้าน กม.35 222 / 2562