เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางศุุภรัตน์ จันทวงษ์ โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1111 / 2562
2 นางสุวรรณ์ บัวทอง โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 655 / 2562
3 นางสาวเพ็ญศิริ อาจจุฬา โรงเรียนบ้านวังไผ่ 654 / 2562
4 นางสุวรรณ์ บัวทอง โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 653 / 2562
5 นางเบ็ญจา ศรสาลี โรงเรียนบ้านบ่อรัง 652 / 2562
6 นางปทิตตา จันทร์แสง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 651 / 2562
7 นางสาวดวงฤทัย หิตเทศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 650 / 2562
8 นางสุชาดา ป้องชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 649 / 2562
9 นางสาวสุวดี ชมพูน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 648 / 2562
10 นางสาวนันทพร กิจสำเร็จ โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 647 / 2562
11 นางสาวอุรุณรัตน์ เม่งพัด โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 646 / 2562
12 นางบุญนาค ยิ้มปุย โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 645 / 2562
13 นางดวงเดือน นิยมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 644 / 2562
14 นายชัชวาลย์ หาญแก้ว โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 643 / 2562
15 นายชาญชัย ปลัดเซนต์ โรงเรียนบ้านซับบอน 642 / 2562
16 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้าน กม.35 641 / 2562
17 นางสาวนลิน ป้องภา โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 640 / 2562
18 นางวรัญญา โลทิม โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 639 / 2562
19 นางกัลยา พงษ์สละ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 638 / 2562
20 นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 637 / 2562